image banner
Thành phố Ninh Bình: 10 năm đổi mới và phát triển ( giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2024 )

 

         Sau 17 năm thành lập thành phố (7/02/2007-7/02/2024) và 10 năm được công nhận đô thị loại II (20/5/2014-20/5/2024), thành phố Ninh Bình đã vươn lên đạt nhiều thành tích mới, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

         Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên một bước; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Năm 2023, 97,1% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thu được nhiều kết quả tích cực. Đặc biêt, Thành uỷ đã ban hành Quy định số 12-QĐi/TU ngày 14/11/2018 về nội dung sinh hoạt chi bộ; ban hành các chương trình công tác toàn khóa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, lần thứ XX; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 14/8/2023 về tăng cường công tác quản lý đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Ninh Bình; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm hiệu quả công tác trong thực thi công vụ; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/12/2023 về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, trọng tâm là giai đoạn 2023-2025 bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình.

         Công tác xây dựng chính quyền được coi trọng. Chất lượng hoạt động của HĐND, năng lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính có sự phát triển đột phá, Trung tâm một cửa liên thông thành phố và bộ phận một cửa các phường, xã hoạt động có hiệu quả. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi, giảm phiền hà và thời gian cho nhân dân. UBND thành phố được UBND tỉnh đánh giá xếp thứ Nhất về mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022. 100% chính quyền các cấp vững mạnh, không có chính quyền yếu kém. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục được đổi mới hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, thu được kết quả tốt. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

          Kinh tế tăng trưởng khá: Năm 2023, tốc độ tăng doanh thu của các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt 14,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt 29.156 tỷ đồng, tăng 28,9% so với năm 2022. Doanh thu sản xuất công nghiệp của các cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2023 đạt 28.645 tỷ đồng, tăng 0,3% so với năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng năm 2023 đạt 1.804,3 ha, giảm 147,4 ha so với cùng kỳ năm trước; năng suất lúa chung cả năm đạt 55,9 tạ/ha (tăng 0,5 tạ/ha), sản lượng lúa đạt 7.738 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.766,3 tỷ đồng, bằng 123% dự toán tỉnh giao và bằng 87% dự toán HĐND thành phố giao. Công tác chi ngân sách được tập trung chỉ đạo, đáp ứng các yêu cầu chi thường xuyên và nhiệm vụ chi đột xuất khác, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng chi ngân sách thành phố là 1.439 tỷ đồng, bằng 126% dự toán.

         Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện, an sinh xã hội đạt kết quả nổi bật. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2023 giảm còn 258 hộ, bằng 0,64%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,97%. Trong năm số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm 2.247 người. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả to lớn, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng nâng cao, cơ sở vật chất trường lớp ngày một hiện đại và đồng bộ, toàn ngành có 45/47 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 30 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác thông tin tuyên truyền, dân số, y tế, chính sách xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 14/14 phường xã có nhà đa năng; 8/14 xã, phường có sân vận động và 174/183 thôn, phố có nhà văn hóa và điểm sinh hoạt văn hoá. 100% phường xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, 100% trạm y tế được xây dựng kiên cố; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến hết năm 2023 đạt 94,1%.

         Công tác quản lý đô thị có nhiều cố gắng. Công tác quản lý quy hoạch được tăng cường và cơ bản được thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được tập trung đầu tư nâng cấp, nhất là hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, chỉnh trang đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường. Chú trọng công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo tiêu chí của đô thị loại II, định hướng đô thị loại I. Trên địa bàn thành phố hiện có 96,6% thôn có cống rãnh thoát nước chính kiên cố; 99,7% hộ gia đình được dùng nước máy; 49 tuyến đường văn minh đô thị 11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực, tổ chức có hiệu quả việc thu gom, vận chuyển rác thải trên toàn địa bàn, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 96%. Diện mạo thành phố ngày càng khởi sắc, từng bước văn minh, hiện đại. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 03 xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2021), xã Ninh Phúc được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; triển khai các kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới văn minh; kế hoạch phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

         An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội thường xuyên được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được lãnh đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh. Mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự được nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được coi trọng. Khu vực phòng thủ thường xuyên được củng cố vững chắc. Công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập tác chiến, xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên...đạt kết quả tốt. Sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên.

         Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định một trong những mục tiêu cần tập trung thực hiện đó là “Đẩy mạnh quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị hiện đại; xây dựng thành phố Ninh Bình là đô thị hiện văn hoá, sinh thái, thân thiện với môi trường”. Trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện: Tập trung xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình theo quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, hiện nay thành phố Ninh Bình có 6/12 chỉ tiêu chủ yếu (20/27 chỉ tiêu thành phần) đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; các chỉ tiêu khác cơ bản đã tiệm cận đến chỉ tiêu của năm cuối nhiệm kỳ.

Lê Thúy ( ST)                    

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1