image banner
Thành phố xây dựng Kế hoạch về phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
              Với mục tiêu: trong năm 2024, có từ 40% HTX Nông nghiệp trên địa bàn thành phố hoạt động đạt loại khá trở lên; có từ 35% sản phẩm OCOP trên địa bàn chủ thể là HTX Nông nghiệp. Xây dựng 01 mô hình HTXNN điển hình hoạt động hiệu quả. Có ít nhất 30% cán bộ quản lý HTX Nông nghiệp được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh…. ngày 7/6/2024 UBND thành phố xây dựng Kế hoạch 134 về phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

 

Theo như kế hoạch, trong năm 2024, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các phòng ban có liên quan, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, UBND các phường xã có đất nông nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển HTX Nông nghiệp bằng nhiều hình thức như: trên Trang thông tin điện tử thành phố, hệ thống truyền thanh, truyền hình, lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Hợp tác xã, nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới, vai trò, lợi ích của kinh tế tập thể, Hợp tác xã mang lại cho thành viên và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng, phát triển mô hình HTX Nông nghiệp kiểu mới, hoạt động hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất kinh doanh, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nông nghiệp hữu cơ, có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP . Phối hợp triển khai các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ về quản lý, điều hành và chuyên môn kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cán bộ, thành viên của HTX Nông nghiệp. Tham gia các đoàn khảo sát, học tập mô hình HTX Nông nghiệp sản xuất có hiệu quả tại các địa phương trong, ngoài tỉnh cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, thành viên HTXNN học tập kinh nghiệm và đưa vào áp dụng phù hợp với đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, liên kết sản xuất và xúc tiến thương mại..v..v..

Việc xây dựng Kế hoạch về phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết số 118 ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án số 16 ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 32 ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình về quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 134 ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phát triển HTX Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025.

Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1